Section

A SECTION

SHIBU S M, Supdt


A1-- RAMESHAN M

A2-- PRAJITHA A K

A3-- VARNA T K

A5-- RATHEESH BABU P K

A6-- SAJITHA K P


B SECTION
PRAJITH K C, Supdt

B1-- SREELEENA K M

B2-- SIJI THOMAS

B3-- JAYESH C

B4-- SATHEESAN K K

B5-- SUNEESH P K

B6--PRAKASAN P K

B7-- GREESHMA C V